Chaoyang 4NIC-B DC Power Supply

Chaoyang DC Power Supply 4NIC-B Series product list

Power supply modelInputOut putSize
4NIC-B5. 6AC220V±10%/50HZ/ Single Phase5. 6W80*95*37
4NIC-B7. 6AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase7. 6W90*95*37
4NIC-B10AC220V±10%/50HZ/ Single Phase10W100*95*37
4NIC-B13AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase13W110*95*37
4NIC-B17AC220V±10%/50HZ/ Single Phase17W80*95*58
4NIC-B25AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase25W90*95*58
4NIC-B32AC220V±10%/50HZ/ Single Phase32W100*95*58
4NIC-B40AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase40W110*95*58
4NIC-B72AC220V±10%/50HZ/ Single Phase72W100*120*70
4NIC-B90AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase90W110*120*70
4NIC-B120AC220V±10%/50HZ/ Single Phase120W120*120*70
4NIC-B160AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase160W140*120*70
4NIC-B200AC220V±10%/50HZ/ Single Phase200W120*150*100
4NIC-B220AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase220W120*150*100
4NIC-B297AC220V±10%/50HZ/ Single Phase297W140*150*100
4NIC-B364AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase364W160*150*100
4NIC-B427AC220V±10%/50HZ/ Single Phase427W140*180*120
4NIC-B514AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase514W150*180*120
4NIC-B634AC220V±10%/50HZ/ Single Phase634W170*180*120
4NIC-B720AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase720W200*180*120
4NIC-B968AC220V±10%/50HZ/ Single Phase968W170*230*156
4NIC-B1154AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase1154W200*230*156
4NIC-B1446AC220V±10%/50HZ/ Single Phase1446W230*230*156
4NIC-B1700AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase1700W260*230*156
4NIC-B2000AC220V±10%/50HZ/ Single Phase2000W250*320*200
4NIC-B2400AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase2400W260*320*200
4NIC-B3100AC220V±10%/50HZ/ Single Phase3100W320*320*200
4NIC-B3700AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase3700W360*320*200
4NIC-B4000AC220V±10%/50HZ/ Single Phase4000W380*340*220
4NIC-B5000AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase5000W400*320*220
4NIC-B6000AC220V±10%/50HZ/ Single Phase6000W400*400*280
4NIC-B8000AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase8000W420*400*280
4NIC-B9800AC220V±10%/50HZ/ Single Phase9800W550*400*280
4NIC-B10000AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase10000W550*400*280
4NIC-B11700AC220V±10%/50HZ/ Single Phase11700W550*400*280
4NIC-B13000AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase13000W510*250*380
4NIC-B17300AC220V±10%/50HZ/ Single Phase17300W650*500*380
4NIC-B21000AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase21000W700*550*400
4NIC-B25000AC220V±10%/50HZ/ Single Phase25000W750*550*400
4NIC-B30000AC220V+ 10K/50HZ/ Single Phase30000W800*550*400
Power supply modelInputOut putSize
4NIC-B3P50AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase50W110*150*100
4NIC-B3P75AC380V± 10K/50HZ/Three Phase75W130*150*100
4NIC-B3P90AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase90W140*150*100
4NIC-B3P120AC380V± 10K/50HZ/Three Phase120W160*150*100
4NIC-B3P210AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase210W180*150*100
4NIC-B3P270AC380V± 10K/50HZ/Three Phase270W200*150*100
4NIC-B3P360AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase360W220*150*100
4NIC-B3P480AC380V± 10K/50HZ/Three Phase480W240*180*100
4NIC-B3P600AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase600W250*180*120
4NIC-B3P660AC380V± 10K/50HZ/Three Phase66 0W260*180*120
4NIC-B3P900AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase900W260*230*156
4NIC-B3P1092AC380V± 10K/50HZ/Three Phase1092W280*230*156
4NIC-B3P1281AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase1281W320*230*156
4NIC-B3P1542AC380V± 10K/50HZ/Three Phase1542W360*230*156
4NIC-B3P1902AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase1902W300*320*200
4NIC-B3P2160AC380V± 10K/50HZ/Three Phase2160W320*320*200
4NIC-B3P2904AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase2904W340*320*200
4NIC-B3P3462AC380V± 10K/50HZ/Three Phase3462W360*320*200
4NIC-B3P4338AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase4338W380*320*200
4NIC-B3P5000AC380V± 10K/50HZ/Three Phase5000W440*400*220
4NIC-B3P8000AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase8000W550*400*280
4NIC-B3P10000AC380V± 10K/50HZ/Three Phase10000W550*450*280
4NIC-B3P12000AC380V± 10%/50HZ/ Three Phase12000W550*500*280
4NIC-B3P15000AC380V± 10K/50HZ/Three Phase15000W650*550*300
Posted in InventoryList.